Notice: Undefined index: hider in /home2/safransl/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/header.tpl on line 67 Notice: Undefined index: hider in /home2/safransl/public_html/catalog/view/theme/default/template/common/header.tpl on line 197
0

Privātuma politika

SAFRĀNS SIA

PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūs esat izrādījuši interesi par mūsu uzņēmumu. Datu aizsardzībai mūsu uzņēmumā ir īpaši augsta prioritāte. Mūsu uzņēmuma interneta lapu izmantošana ir iespējama, nenorādot personas datus; tomēr, ja datu subjekts vēlas izmantot īpašus uzņēmuma pakalpojumus, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, personas datu apstrāde varētu kļūt nepieciešama. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama un šādai apstrādei nav cita obligātā pamata, mēs saņemam piekrišanu no datu subjekta. Personas datu apstrāde vienmēr atbilst Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (“GDPR”) un saskaņā ar konkrētai valstij adresētiem un piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem. Caur šo Privātuma Politiku mēs vēlamies informēt Jūs par mūsu iegūto, apkopoto, izmantoto un apstrādāto personas datu raksturu, darbības jomu un mērķi. Turklāt, ar šo datu subjekti tiek informēti par viņu tiesībām. Mēs esam centušies padarīt šo dokumentu pēc iespējas saprotamu, tomēr, ja vēlaties apskatīt īsu pārskatu par galvenajiem šajā politikā ietvertajiem punktiem, lūdzu, skatiet mūsu Paziņojumu par jūsu personas datiem. Mēs esam īstenojuši vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu vispilnīgāko personas datu aizsardzību, veicot datu apstrādi šajā tīmekļa vietnē. Tomēr interneta datu pārraidei principā var būt drošības trūkumi, tāpēc absolūtu aizsardzību nevar garantēt.

 1. Definīcijas

Šajā politikā lietotās definīcijas pamatojas uz terminiem, kas izmantoti Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (GDPR). Mūsu datu aizsardzības politikai ir jābūt salasāmai un saprotamai plašai sabiedrībai, kā arī mūsu klientiem un uzņēmējdarbības partneriem. Lai to nodrošinātu, mēs vēlamies vispirms nedaudz paskaidrot par mūsu izmantoto terminoloģiju šajā politikā (saskaņā ar GDPR):

 • a) Personas dati

Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā – “datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir persona, kuru tieši vai netieši var identificēt, jo īpaši, izmantojot tādus identifikatorus kā, piemēram, vārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus minētajai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktorus.

 • b) Datu subjekts

Datu subjekts ir jebkura identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas datus apstrādā par šo apstrādi atbildīgais pārzinis.

 • c) Apstrāde

Apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

 • g) Pārzinis vai par apstrādi atbildīgais pārzinis

Par apstrādi atbildīgais pārzinis vai pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus; ja šādas apstrādes nolūkus un līdzekļus nosaka ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, pārzini vai tā iecelšanas konkrētos kritērijus var paredzēt Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

 • h) Apstrādātājs

Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā personas datus.

 • i) Saņēmējs

Saņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.

    j) Trešā persona

Trešā persona ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

     k) Piekrišana

Datu subjekta piekrišana ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš vai viņa paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

 1. Pārzinis

Pārziņa vārds/nosaukums un adrese. Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR), citu Eiropas Savienības dalībvalstīs piemērojamo datu aizsardzības tiesību un citu ar datu aizsardzību saistītu noteikumu izpratnē ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus. Ja divi vai vairāki pārziņi kopīgi nosaka apstrādes mērķus un veidus, tie ir kopīgi pārziņi. Datu pārziņi ir: SIA “SAFRĀNS”, Reģ.Nr.: LV40003745494, Tvaika iela 64, Rīga, LV-1034, Latvija., juridiskā adrese: Lauku iela 23-6, Jūrmala, LV2011, Latvija. Kontaktinformācija sadaļā “Kontakti”: www.safrans.lv. E-pasts jautājumiem par Jūsu personas datu apstrādi: info@safrans.lv. Katrs pārzinis atsevišķi turpmāk saukts – Sabiedrība.

 1. Sīkdatnes

Daudzās interneta vietnēs un serveros tiek izmantotas sīkdatnes. Sīkdatnes ir teksta datnes, kas tiek uzglabātas datora sistēmā, izmantojot interneta pārlūkprogrammu. Daudzās sīkdatnēs iekļauts tā sauktais sīkdatnes ID. Sīkdatnes ID ir unikāls sīkdatnes identifikators. Tā sastāvā ir rakstzīmju virkne, kuru izmantojot, interneta lappuses un serverus var piešķirt konkrētai interneta pārlūkprogrammai, kurā tika uzglabāta sīkdatne. Tas ļauj apmeklētajām interneta vietnēm un serveriem atšķirt datu subjekta individuālo pārlūkprogrammu no citām interneta pārlūkprogrammām, kuru sastāvā ir citas sīkdatnes. Konkrētu interneta pārlūkprogrammu var atpazīt un identificēt, izmantojot unikālu sīkdatnes ID. Izmantojot sīkdatnes, Sabiedrība var sniegt šīs tīmekļa vietnes lietotājiem vairāk lietotājiem draudzīgus pakalpojumus, kas nebūtu iespējami bez sīkdatnes iestatījuma. Izmantojot sīkdatni, informāciju un piedāvājumus mūsu tīmekļa vietnē var optimizēt, ņemot vērā lietotāju. Sīkdatnes ļauj mums, kā jau iepriekš minēts, atpazīt mūsu tīmekļa vietnes lietotājus. Šīs atpazīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Tīmekļa vietnes lietotājs, kas izmanto sīkdatnes, piemēram, nav jāievada piekļuves dati ikreiz, kad tīmekļa vietne ir pieejama, jo to pārņem tīmekļa vietne, un tādējādi sīkdatne tiek saglabāta lietotāja datorsistēmā. Vēl viens piemērs ir iepirkšanās ratu sīkdatne tiešsaistes veikalā. Tiešsaistes veikals atceras priekšmetus, kurus klients ievietojis virtuālajā iepirkumu grozā, izmantojot sīkdatni. Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatījumus mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošu interneta pārlūkprogrammas iestatījumu, un tādējādi var neatgriezeniski noliegt sīkdatnes iestatījumu. Turklāt jau iestatītās sīkdatnes jebkurā laikā var izdzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras. Tas ir iespējams visās populārajās interneta pārlūkprogrammās. Ja datu subjekts deaktivizē sīkdatņu iestatījumus interneta pārlūkprogrammā, ne visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

 1. Vispārīgo datu un informācijas vākšana

Sabiedrības tīmekļa vietnē tiek savākta vispārīgu datu virkne un informācija, kad datu subjekts vai automatizētā sistēma ieskatās tīmekļa vietnē. Šie vispārīgie dati un informācija tiek uzglabāta servera žurnāla datnēs. Savākti var būt (1) izmantotie pārlūkprogrammas tipi un versijas, (2) operētājsistēma, kuru izmanto piekļuves sistēma, (3) tīmekļa vietne, no kuras piekļuves sistēma sasniedz mūsu tīmekļa vietni (tā saucamie nosūtītāji), (4) tīmekļa apakšvietnes, (5) interneta vietnes piekļuves datums un laiks, (6) piekļuves sistēmas interneta pakalpojumu sniedzējs un (7) jebkādi citi līdzīgi dati un informācija, kuru var izmantot uzbrukumu gadījumā mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmām.

Izmantojot šos vispārīgos datus un informāciju, Sabiedrība neizdara nekādus secinājumus par datu subjektu. Šī informācija drīzāk ir nepieciešama, lai (1) pareizi pasniegtu mūsu tīmekļa vietnes saturu, (2) optimizētu mūsu tīmekļa vietnes saturu, kā arī reklāmu, (3) nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīmekļa vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa izredzes, un (4) nodrošinātu tiesībaizsardzības iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Tāpēc Sabiedrība analizē anonīmi apkopotos datus un informāciju statistiski, nolūkā palielināt mūsu uzņēmuma datu aizsardzību un datu drošību un lai nodrošinātu optimālu personas datu aizsardzības līmeni. Servera žurnāla datņu anonīmie dati tiek uzglabāti atsevišķi no visiem datu subjekta sniegtajiem personas datiem.

 1. Reģistrācija mūsu tīmekļa vietnē (ja piemērojama konkrētajai tīmekļa vietnei)

Dažos gadījumos datu subjektam ir iespēja reģistrēties pārziņa tīmekļa vietnē, norādot personas datus. To, kurus personas datus nosūta pārzinim, nosaka attiecīgā ievades maska, kas tiek izmantota reģistrācijai. Datu subjekta ievadītie personas dati tiek savākti un uzglabāti vienīgi pārziņa iekšējai lietošanai un viņa paša vajadzībām. Pārzinis var pieprasīt pārsūtīšanu vienam vai vairākiem apstrādātājiem (piemēram, paku pakalpojums), kuri arī izmanto personas datus iekšējam mērķim, kas ir attiecināms uz pārzini. Reģistrējoties pārziņa tīmekļa vietnē, tiek uzglabāta arī interneta pakalpojumu sniedzēja (ISP) piešķirtā un datu subjekta izmantotā adrese—reģistrācijas datums un laiks. Šo datu uzglabāšana notiek, ņemot vērā, ka tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu, un vajadzības gadījumā ļaut izmeklēt izdarītos pārkāpumus. Tā kā šo datu uzglabāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu pārzini. Šie dati netiek nodoti trešajām personām, ja vien nav likumā noteikta pienākuma nodot datus, vai ja nodošana kalpo kriminālvajāšanas mērķim. Datu subjekta reģistrācija ar personas datu brīvprātīgu norādīšanu ir paredzēta, lai pārzinis varētu piedāvāt datu subjekta saturu vai pakalpojumus, ko var piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem attiecīgā jautājuma būtības dēļ. Reģistrētās personas jebkurā laikā var brīvi mainīt reģistrācijas laikā norādītos personas datus vai arī tos pilnībā izdzēst no pārziņa datu krājuma.

 1. Personas datu regulāra dzēšana un bloķēšana

Datu pārzinis apstrādā un uzglabā datu subjekta personas datus tikai par to laikposmu, kas nepieciešams uzglabāšanas mērķa sasniegšanai, vai ciktāl to piešķir Eiropas Savienības likumdevējs vai citi likumdevēji normatīvajos aktos, kuri attiecas uz pārzini. Ja uzglabāšanas mērķis nav piemērojams vai ja beidzas uzglabāšanas termiņš, kuru nosaka Eiropas Savienības likumdevējs vai cits kompetents likumdevējs, tad personas dati tiek regulāri dzēsti saskaņā ar juridiskajām prasībām.

 1. Datu subjekta tiesības
 • a) Apstiprinājuma tiesības

Katram datu subjektam ir Eiropas Savienības likumdevēja piešķirtās tiesības saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz viņu tiek apstrādāti personas dati. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs apstiprinājuma tiesības, tad viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar pārzini.

 • b) Piekļuves tiesības Katram datu subjektam ir Eiropas Savienības likumdevēja piešķirtās tiesības no pārziņa saņemt bezmaksas informāciju par saviem jebkurā laikā uzglabātajiem personas datiem un šīs informācijas kopiju.

Turklāt ar Eiropas direktīvām un regulām datu subjektam piešķirta piekļuve šādai informācijai:

o apstrādes mērķis;

o attiecīgo personas datu kategorijas;

o saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kurām personas dati ir vai tiks izpausti, it īpaši saņēmēji trešās valstīs vai starptautiskās organizācijās;

o ja iespējams, paredzētais laikposms, uz kādu personas dati tiks uzglabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas tiek izmantoti minētā laikposma noteikšanai;

o tiesību pastāvēšana pieprasīt pārzinim personas datu labošanu vai dzēšanu vai personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu vai iebilst šādai apstrādei;

o tiesību pastāvēšana iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

o ja personas dati nav savākti no datu subjekta, jebkura pieejamā informācija par to avotu;

o automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilu veidošanas pastāvēšana, kas minēta GDPR 22. panta 1. un 4. punktā, un, vismaz šajos gadījumos, nozīmīga informācija par iesaistīto loģiku, kā arī par šādas apstrādes nozīmi un paredzamajām sekām attiecībā uz datu subjektu.

Turklāt datu subjektam ir tiesības iegūt informāciju par to, vai personas dati tiek nodoti trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Šādā gadījumā datu subjektam ir tiesības tikt informētam par attiecīgajiem aizsardzības pasākumiem attiecībā uz datu nodošanu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, tad viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar mums.

 • c) Tiesības uz labojumiem Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības panākt, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās izlabotu neprecīzus personas datus attiecībā uz viņu. Ņemot vērā apstrādes mērķus, datu subjektam ir tiesības aizpildīt nepilnīgus personas datus, tostarp sniedzot papildu paziņojumu. Ja datu subjekts vēlas izmantot šīs tiesības uz izlabošanu, viņš vai viņa jebkurā laikā var sazināties ar mums.
 • d) Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam) Katram datu subjektam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības, lai pārzinis bez nepamatotas kavēšanās dzēstu personas datus attiecībā uz viņu, un pārzinim ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās dzēst personas datus, ja piemērojams viens no šādiem iemesliem, ja vien nav nepieciešama apstrāde:

o Personas dati vairs nav vajadzīgi attiecībā uz mērķiem, kuriem tie tika savākti vai citādi pārstrādāti.

o Datu subjekts atsauc piekrišanu, uz kuru attiecas apstrāde saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, un ja apstrādei nav cita tiesiska pamata.

o Datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, un nav sevišķi svarīga likumīga pamata apstrādei, vai datu subjekts iebilst pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu.

o Personas dati ir nelikumīgi apstrādāti.

o Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu tiesisko pienākumu Savienībā vai dalībvalstu tiesību aktos, kas attiecas uz pārzini.

o Personas dati ir savākti saistībā ar GDPR 8. panta 1. punktā minēto informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu.

Ja ir piemērojams viens no iepriekš minētajiem iemesliem un datu subjekts vēlas pieprasīt dzēst personas datus, kurus uzglabā Sabiedrība, tad viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

 1. e) Tiesības uz apstrādes ierobežošanu Katram datu subjektam ir Eiropas Savienības likumdevēja piešķirtas tiesības no pārziņa panākt apstrādes ierobežošanu, ja piemērojams viens no šādiem nosacījumiem:

o Personas datu pareizību apstrīd datu subjekts uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt personas datu pareizību.

o Apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tā vietā pieprasa to izmantošanas ierobežošanu.

o Pārzinim vairs nav vajadzīgi personas dati apstrādes nolūkā, bet tos pieprasa datu subjekts juridisko prasījumu nodibināšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.

o Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu līdz pārbaudei, vai pārziņa likumīgajā pamatojumā tiek ignorēts datu subjekta pamatojums.

Ja ir izpildīts viens no iepriekš minētajiem nosacījumiem un datu subjekts vēlas pieprasīt uzglabāto personas datu apstrādes ierobežošanu, tad viņš vai viņa var jebkurā laikā sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

 • f) Tiesības uz datu pārnesamību Katram datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus par sevi, kas tika sniegti pārzinim strukturētā, parasti lietotā un mašīnlasāmā formātā. Viņam vai viņai ir tiesības nodot šos datus citam pārzinim, ko nekavē tas pārzinis, kuram ir sniegti šie personas dati, ja apstrāde pamatojas uz piekrišanu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, vai uz līgumu saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, un apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem, ja vien apstrāde nav vajadzīga, lai izpildītu sabiedrības interesēs veicamu uzdevumu vai realizētu pārzinim uzticētas oficiālas pilnvaras.

Turklāt, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, datu subjektam ir tiesības saņemt personas datus, kas pārsūtīti tieši no viena pārziņa citam, ja tas ir tehniski iespējams un ja šāda rīcība nelabvēlīgi neietekmē citu personu tiesības un brīvības.

Lai nodrošinātu tiesības uz datu pārnesamību, datu subjekts var jebkurā laikā sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

 • g) Tiesības iebilst Katram datu subjektam ir tiesības, pamatojoties uz saistību ar viņa vai viņas konkrēto situāciju, jebkurā laikā apstrādāt personas datus attiecībā uz sevi, kas pamatoti ar GDPR 6. panta 1. punkta e) vai f) apakšpunktu. Tas attiecas arī uz profilēšanu, kuras pamatā ir šie noteikumi.

Sabiedrība vairs neapstrādā personas datus iebilduma gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt nepārvaramu likumīgu pamatojumu apstrādei, kad netiek ievērotas datu subjekta intereses, tiesības un brīvības, vai juridisko prasību nodibināšanu, īstenošanu vai aizstāvību.

Ja Sabiedrība apstrādā personas datus tiešās tirdzniecības vajadzībām, tad datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi attiecībā uz šādu tirdzniecību. Tas attiecas uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar šādu tiešu tirdzniecību. Ja datu subjekts iebilst pret to, ka Sabiedrība apstrādā datus tiešās tirdzniecības vajadzībām, tad mēs vairs neapstrādāsim personas datus šai nolūkā.

Lai izmantotu iebilduma tiesības, datu subjekts var tieši sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

 • h) Automatizēta individuālā lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana Katram datu subjektam ir tiesības, lai uz to netiek pieņemts lēmums, kas pamatots tikai ar automatizētu apstrādi, tostarp profilēšanu, kas attiecībā uz viņu rada juridiskas sekas, vai līdzīgi būtiski ietekmē viņu, ja vien šis lēmums [1] nav vajadzīgs, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) nav atļauts Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos, kuri attiecas uz pārzini un kuros noteikti arī piemēroti pasākumi datu subjekta tiesību un brīvību un likumīgu interešu aizsardzībai, vai [3] nav pamatots ar datu subjekta skaidri izteiktu piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp datu subjektu un datu pārzini, vai (2) ir pamatots ar datu subjekta skaidri izteiktu piekrišanu, tad Sabiedrība īsteno piemērotus pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesības un brīvības un likumīgās intereses, vismaz tiesības panākt cilvēka iejaukšanos no pārziņa puses, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu, tad viņš vai viņa jebkurā laikā var tieši sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

 • i) Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanu

Katram datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei. Ja datu subjekts vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, tad viņš vai viņa jebkurā laikā var tieši sazināties ar mums uz augstāk norādīto e-pasta adresi.

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Facebook lietošanu un izmantošanu

Šajā tīmekļa vietnē pārzinim ir integrēti uzņēmuma Facebook komponenti. Ar Facebook darbojas sabiedrība Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Amerikas Savienotās Valstis. Ja persona dzīvo ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm vai Kanādas, tad pārzinis ir Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Īrija.

Ar katru izsaukumu uz vienu no šīs interneta vietnes atsevišķajām lapām, kuru pārvalda pārzinis un kurā tika integrēts Facebook komponents (Facebook spraudņi), datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmas tīmekļa pārlūkprogrammā tiek automātiski pieprasīts lejupielādēt attiecīgā Facebook komponenta displeju no Facebook, izmantojot Facebook komponentu. Pārskatam par visiem Facebook spraudņiem var piekļūt https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Šīs tehniskās procedūras laikā Facebook tiek informēts par to, kādu konkrētu mūsu tīmekļa vietnes apakšvietni apmeklēja datu subjekts.

Ja datu subjekts tajā pašā laikā ir pieteicies Facebook, tad Facebook tiek atklāti visi datu subjekta izsaukumi uz mūsu tīmekļa vietni un uz visu to uzturēšanās ilgumu mūsu interneta vietnē — kuru konkrētu mūsu interneta lapas apakšvietni apmeklēja datu subjekts. Šī informācija tiek apkopota, izmantojot Facebook komponentu, un ir saistīta ar datu subjekta attiecīgo Facebook kontu. Ja datu subjekts noklikšķina uz vienas no Facebook spiedpogām, kas integrētas mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, spiedpogas “Patīk” vai ja datu subjekts iesniedz komentāru, tad Facebook pieskaņo šo informāciju datu subjekta personiskajam Facebook lietotāja kontam un uzglabā personas datus.

Izmantojot Facebook komponentu, Facebook vienmēr saņem informāciju par datu subjekta apmeklējumu mūsu tīmekļa vietnē, kad datu subjekts vienlaikus ir pieteicies Facebook, kad tiek saņemts izsaukums uz mūsu tīmekļa vietni. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai datu subjekts noklikšķina uz Facebook komponenta. Ja šāda informācijas pārraide uz Facebook nav vēlama datu subjektam, tad viņš vai viņa to var novērst, pārtraucot sesiju savā Facebook kontā, pirms tiek izveidots izsaukums uz mūsu tīmekļa vietni.

Facebook publicētā datu aizsardzības vadlīnija, kas ir pieejama https://facebook.com/about/privacy/, sniedz informāciju par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu Facebook. Turklāt tiek paskaidrots, kādas iestatījuma opcijas Facebook piedāvā, lai aizsargātu datu subjekta konfidencialitāti. Turklāt ir pieejamas dažādas konfigurācijas opcijas, lai ļautu novērst datu pārraidi uz Facebook, piemēram, pakalpojuma sniedzēja Webgraph Facebook bloķētājs, kuru var iegūt http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Šīs lietojumprogrammas var izmantot datu subjekts, lai novērstu datu pārraidi uz Facebook.

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Google Analytics lietošanu un izmantošanu (ar anonimizēšanas funkciju)

Šajā tīmekļa vietnē pārzinis ir integrējis Google Analytics komponentu (ar anonimizēšanas funkciju).

Tīmekļa analītika ir datu vākšana, apkopošana un analīze par apmeklētāju uzvedību tīmekļa vietnēs. Google Analytics komponenta operators ir Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikas Savienotās Valstis.

Tīmekļa analītikai, izmantojot Google Analytics, pārzinis izmanto lietojumprogrammu “_gat. _anonymizeIp”. Izmantojot šo lietojumprogrammu, Google saīsina un padara anonīmu datu subjekta interneta pieslēguma IP adresi, piekļūstot mūsu tīmekļa vietnēm no Eiropas Savienības dalībvalsts vai citas Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējas valsts.

Google Analytics komponenta mērķis ir analizēt datplūsmu mūsu tīmekļa vietnē. Google izmanto savāktos datus un informāciju, tostarp, lai novērtētu mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu un sniegtu tiešsaistes ziņojumus, kas liecina par darbībām mūsu tīmekļa vietnēs, kā arī sniegtu mums citus pakalpojumus attiecībā uz mūsu interneta vietnes izmantošanu.

Google Analytics ievieto sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģijas sistēmā. Sīkdatņu definīcija ir paskaidrota iepriekš. Izmantojot sīkdatnes iestatījumu, Google ir dota iespēja analizēt mūsu tīmekļa vietnes izmantošanu. Ar katru izsaukumu uz vienu no šīs interneta vietnes atsevišķajām lapām, kuru vada pārzinis un kurā tika integrēts Google Analytics komponents, datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmas interneta pārlūkprogramma automātiski iesniegs datus, izmantojot Google Analytics komponentu tiešsaistes reklamēšanas nolūkā un komisijas maksu norēķiniem Google. Šīs tehniskās procedūras laikā uzņēmums Google uzzina personisko informāciju, piemēram, datu subjekta IP adresi, kas kalpo Google, tostarp, lai izprastu apmeklētāju un klikšķu izcelsmi un pēc tam izveidotu komisijas maksas norēķinus.   Sīkdatne tiek izmantota, lai uzglabātu personisko informāciju, piemēram, datu subjekta piekļuves laiku, atrašanās vietu, no kuras tika veikta piekļuve, un mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumu biežumu. Ar katru apmeklējumu mūsu interneta vietnē uz Google tiks pārraidīti šādi personas dati, tostarp datu subjekta izmantotā interneta piekļuves IP adrese. Google var nodot trešajām personām šos personas datus, kas savākti saskaņā ar tehnisko procedūru.

Kā norādīts iepriekš, datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatījumu, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, ar atbilstošu tīmekļa pārlūkprogrammas pielāgošanu un tādējādi neatgriezeniski noliegt sīkdatņu iestatījumu. Šāda pielāgošana izmantotajai interneta pārlūkprogrammai arī neļautu Google Analytics izveidot sīkdatni par datu subjekta informācijas tehnoloģijas sistēmu. Turklāt Google Analytics jau izmantotās sīkdatnes jebkurā laikā var tikt dzēstas, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmatūras.

Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google Analytics ģenerēto datu apkopojumu, kas ir saistīts ar šīs tīmekļa vietnes izmantošanu, kā arī šo datu apstrādi Google un iespēju neko tādu nepieļaut. Šim nolūkam datu subjektam ir jālejupielādē pārlūkprogrammas pievienojumprogramma atbilstoši saitei https://tools.google.com/dlpage/gaoptout un jāinstalē tā. Šī pārlūkprogrammas pievienojumprogramma, izmantojot JavaScript, norāda Google Analytics, ka uz Google Analytics nevar pārsūtīt nekādus datus un informāciju par interneta lapu apmeklējumiem. Pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu instalēšanu Google uzskata par iebildumu. Ja datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēma vēlāk tiek dzēsta, formatēta vai instalēta no jauna, tad datu subjektam ir jāpārinstalē pārlūkprogrammas pievienojumprogrammas, lai atspējotu Google Analytics. Ja pārlūkprogrammas pievienojumprogrammas instalēšanu ir atcēlis datu subjekts vai kāda cita persona, kas ir saistīta ar viņu kompetences sfēru, vai tā ir atspējota, tad ir iespējams veikt pārlūkprogrammas pievienojumprogrammu atkārtotu instalēšanu vai atkārtotu aktivizēšanu.

Sīkāku informāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var izgūt saskaņā ar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ un http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics tiek papildus izskaidrots saskaņā ar šādu saiti https://www.google.com/analytics/.

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Google atkārtotas reklamēšanas [Remarketing] piemērošanu un izmantošanu

Šajā tīmekļa vietnē pārzinis ir integrējis Google atkārtotas reklamēšanas pakalpojumus. Google atkārtota reklamēšana ir Google AdWords līdzeklis, kas ļauj uzņēmumam parādīt reklāmu interneta lietotājiem, kuri iepriekš ir uzturējušies uzņēmuma interneta vietnē. Tāpēc Google atkārtotas reklamēšanas integrācija ļauj uzņēmumam izveidot uz lietotāju balstītu reklāmu un tādējādi parāda attiecīgus sludinājumus ieinteresētiem interneta lietotājiem.

Ar Google atkārtotas reklamēšanas pakalpojumu darbojas uzņēmums Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Amerikas Savienotās Valstis.

Google atkārtotas reklamēšanas mērķis ir ar interesēm saistītas reklāmas ievietošana. Google atkārtota reklamēšana ļauj rādīt reklāmas Google tīklā vai citās tīmekļa vietnēs, kuru pamatā ir individuālas vajadzības un kuras pieskaņotas interneta lietotāju interesēm.

Google atkārtota reklamēšana iestata sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Sīkdatņu definīcija ir izskaidrota iepriekš. Izmantojot sīkdatnes iestatījumu, Google ļauj atpazīt mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju, ja viņš izsauc secīgas tīmekļa lapas, kas arī ir Google reklāmas tīkla dalībnieks. Ar katru iesaukumu uz interneta vietni, kurā pakalpojums ir integrēts Google atkārtotā reklamēšanā, datu subjekta tīmekļa pārlūkprogramma automātiski identificē Google. Šīs tehniskās procedūras laikā Google saņem informāciju par personu, piemēram, IP adresi vai lietotāja tīklklejošanas darbību, kuru Google izmanto, tostarp, lai iekļautu attiecīgo interesējošo reklāmu.

Sīkdatne tiek izmantota personiskās informācijas uzglabāšanai, piemēram, datu subjekta apmeklētās interneta lapas. Ik reizi, kad apmeklējam mūsu interneta lapas, Google tiek pārsūtīti personas dati, tostarp interneta piekļuves IP adrese, kuru izmanto datu subjekts. Google var nodot trešajām personām šos personas datus, kas savākti saskaņā ar tehnisko procedūru.

Datu subjekts, kā norādīts iepriekš, var novērst sīkdatņu iestatījumu mūsu tīmekļa vietnē jebkurā laikā, izmantojot atbilstošu lietoto tīmekļa pārlūkprogrammas pielāgojumu, un tādējādi neatgriezeniski noliegt sīkdatņu iestatījumu. Šāda pielāgošana interneta pārlūkprogrammā arī neļautu Google iestatīt sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā.

Turklāt sīkdatnes, kas jau tiek izmantotas Google, jebkurā laikā var dzēst, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu vai citas programmatūras. Turklāt datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google reklāmu, kas pamatota ar ieinteresētību. Šai nolūkā datu subjektam ir jāizsauc saite uz www.google.de/settings/ads un jāveic vajadzīgie iestatījumi katrā interneta pārlūkprogrammā, kuru izmanto datu subjekts.

Sīkāku informāciju un faktiskos Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt saskaņā ar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.                                                                                   

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Google-AdWords piemērošanu un izmantošanu

Šajā tīmekļa vietnē pārzinis ir integrējis Google AdWords. Google AdWords ir interneta reklamēšanas pakalpojums, kas reklāmdevējam ļauj izvietot reklāmas Google meklētājprogrammas rezultātos un Google reklāmas tīklā. Google AdWords ļauj reklāmdevējam iepriekš definēt konkrētus atslēgvārdus, ar kuru palīdzību reklāma Google meklēšanas rezultātos tiek rādīta tikai tad, ja lietotājs izmanto meklētājprogrammu, lai iegūtu ar atslēgvārdu saistītu meklēšanas rezultātu. Google reklāmas tīklā reklāmas tiek izplatītas atbilstošajās tīmekļa lapās, izmantojot automātisko algoritmu, ņemot vērā iepriekš definētos atslēgvārdus.

Ar Google AdWords darbojas sabiedrība Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

Google AdWords mērķis ir mūsu tīmekļa vietnes popularizēšana, iekļaujot attiecīgo reklāmu trešo personu tīmekļa vietnēs un meklētājprogrammas Google meklētājprogrammas rezultātos, kā arī trešo personu reklāmas ievietošana mūsu tīmekļa vietnē.

Ja datu subjekts sasniedz mūsu tīmekļa vietni, izmantojot Google reklāmu, tad datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā, izmantojot Google, tiek iesniegta konvertēšanas sīkdatne. Sīkdatņu definīcija ir izskaidrota iepriekš. Konvertēšanas sīkdatne vairs nav derīga pēc 30 dienām un netiek izmantota datu subjekta identificēšanai. Ja sīkdatnei nav beidzies derīguma termiņš, tad tiek izmantota konvertēšanas sīkdatne, lai pārbaudītu, vai mūsu tīmekļa vietnē tika izsauktas konkrētas apakšlapas, piemēram, iepirkumu grozs no tiešsaistes veikala sistēmas. Izmantojot konvertēšanas sīkdatni gan Google, gan pārzinis var saprast, vai persona, kas sasniedza AdWords reklāmu mūsu tīmekļa vietnē, ģenerēja pārdošanu, tas ir, realizēja vai atcēla preču pārdošanu.

Datus un informāciju, kas savākta, izmantojot konvertēšanas sīkdatni, Google izmanto, lai izveidotu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma statistiku. Šo apmeklējumu statistika tiek izmantota, lai noteiktu kopējo lietotāju skaitu, kuri ir apkalpoti AdWords reklāmās, lai noskaidrotu katras AdWords reklāmas panākumus vai neveiksmi un optimizētu mūsu AdWords reklāmas nākotnē. Ne mūsu sabiedrība, ne citi Google AdWords reklāmdevēji nesaņem no Google informāciju, ar kuru varētu identificēt datu subjektu.          Konvertēšanas sīkdatnē tiek uzglabāta personiskā informācija, piemēram, interneta lapas, kuras apmeklējis datu subjekts. Ik reizi, kad mēs apmeklējam mūsu interneta lapas, tad Google tiek pārsūtīti personas dati, tostarp datu subjekta izmantotā interneta piekļuves IP adrese. Google var nodot trešajām personām šos personas datus, kas savākti saskaņā ar tehnisko procedūru.

Datu subjekts jebkurā laikā var novērst sīkdatņu iestatīšanu mūsu tīmekļa vietnē, kā norādīts iepriekš, izmantojot atbilstošu lietotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumu un tādējādi pastāvīgi noliegt sīkdatņu iestatījumu. Šāds interneta pārlūkprogrammas iestatījums arī neļautu Google ievietot konvertēšanas sīkdatni datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmā. Turklāt Google AdWords iestatīto sīkdatni jebkurā laikā var izdzēst, izmantojot interneta pārlūkprogrammu vai citas programmatūras.

Datu subjektam ir iespēja iebilst pret Google reklāmu, kas pamatota ar ieinteresētību. Tāpēc datu subjektam no katras izmantotās pārlūkprogrammas ir jāpiekļūst saitei www.google.de/settings/ads un jāiestata vajadzīgie iestatījumi.

Papildu informāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var izgūt no https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 1. Datu aizsardzības noteikumi par Instagram piemērošanu un izmantošanu

Šajā tīmekļa vietnē pārzinim ir integrēti pakalpojuma Instagram komponenti. Instagram ir pakalpojums, kuru var kvalificēt kā audiovizuālo platformu, kas ļauj lietotājiem koplietot fotoattēlus un videoierakstus, kā arī izplatīt šādus datus citos sociālajos tīklos.

Ar Instagram piedāvātajiem pakalpojumiem darbojas sabiedrība Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, AMERIKAS SAVIENOTĀS VALSTIS.

Ar katru izsaukumu uz vienu no šīs interneta vietnes atsevišķajām lapām, kuru vada pārzinis un kurā tika integrēts Instagram komponents (Insta spiedpoga), interneta pārlūkprogramma uz datu subjekta informācijas tehnoloģiju sistēmas automātiski tiek aicināta lejupielādēt atbilstošo Instagram komponentu Instagram. Šīs tehniskās procedūras laikā Instagram kļūst zināms, kādu konkrētu mūsu tīmekļa vietnes apakšlapu tika apmeklējis datu subjekts.

Ja datu subjekts ir vienlaicīgi pieteicies Instagram, tad Instagram ar katru datu subjekta izsaukumu uz mūsu tīmekļa vietni un visā to uzturēšanās laikā mūsu interneta vietnē atklāj, kuru konkrētu mūsu interneta lapas apakšlapu apmeklēja datu subjekts. Šī informācija tiek savākta, izmantojot Instagram komponentu, un ir saistīta ar datu subjekta attiecīgo Instagram kontu. Ja datu subjekts noklikšķina uz vienas no mūsu vietnē integrētajām Instagram spiedpogām, tad Instagram pieskaņo šo informāciju datu subjekta personiskajam Instagram lietotāja kontam un saglabā personas datus.

Instagram saņem informāciju, izmantojot Instagram komponentu, ka datu subjekts ir apmeklējis mūsu tīmekļa vietni ar nosacījumu, ka datu subjekts ir pieteicies Instagram izsaukuma laikā uz mūsu tīmekļa vietni. Tas notiek neatkarīgi no tā, vai persona noklikšķina, vai nenoklikšķina uz spiedpogas Instagram. Ja šāda informācijas pārraide uz Instagram nav vēlama datu subjektam, tad viņš vai viņa to var novērst, atsakoties no sava Instagram konta, pirms tiek izveidots izsaukums uz mūsu tīmekļa vietni.

Papildu informāciju un piemērojamos Instagram datu aizsardzības noteikumus var iegūt saskaņā ar https://help.instagram.com/155833707900388 un https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

 1. Apstrādes juridiskais pamats

Mēs apkopojam un apstrādājam Jūsu personisko informāciju tikai tad, ja mums ir juridisks pamats apstrādei saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem (tostarp GDPR):

 • mēs esam saņēmuši Jūsu piekrišanu,
 • ir jāizpilda noslēgtā vienošanās vai līgums ar Jums,
 • mums ir pienākums to darīt saskaņā ar likumu, vai
 • mums ir leģitīmas intereses un šī apstrāde nekaitē Jums.

Tomēr mēs vienmēr saņemsim Jūsu kā vecāka vai juridiskā aizbildņa piekrišanu, ja Jūsu bērns sniedz personisku informāciju tiešsaistē.

Mēs vienmēr informēsim Jūs par apstrādi un apstrādes mērķi, ja vien tikai īpašos gadījumos mums būs likumīgs pamats to nedarīt.

Mēs apstrādājam Jūsu personisko informāciju tikai iepriekš aprakstītajam sākotnējam mērķim.

Mēs neatklājam Jūsu personisko informāciju trešajām personām vai uzņēmumiem, ja vien Jūs neesat devis mums savu piekrišanu, ja vien mums nav vienošanās ar Jums vai ja mums nav juridiska pienākuma to darīt. Trešās personas, kurām var būt atklāti Jūsu Personas dati, ir neatkarīgie pakalpojumu sniedzēji, kas mums sniedz, piemēram, zvanu centru, informācijas tehnoloģiju, e-pasta piegādes, juridisko konsultāciju un citus līdzīgus pakalpojumus. Šīm trešajām personām būs pieejami Personas dati tikai nolūkā sniegt mums šos pakalpojumus.

Mēs varētu papildināt Jūsu personisko informāciju ar informāciju no citām datu bāzēm, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati ir precīzi un atjaunināti.

Mēs izmantojam augstus tehniskos standartus, lai droši aizsargātu Jūsu personisko informāciju. Jums ir tiesības iesniegt sūdzības par Jūsu personas datu apstrādi Datu aizsardzības uzraudzības iestādē. 

14. Pārziņa vai trešās personas likumīgās intereses 

Ja personas datu apstrādes pamatā ir GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, tad mūsu leģitīmās intereses ir veikt mūsu uzņēmējdarbību: attīstīt un veicināt mūsu produktus un pakalpojumus. 

15. Laika posms, kādu tiks glabāti personas dati 

Mēs neglabājam Jūsu personisko informāciju ilgāk kā mums ir nepieciešams, lai sasniegtu mērķus, kuriem šie dati tika ievākti. Personas datu glabāšanas termiņa noteikšanai izmantotais kritērijs ir attiecīgais likumā noteiktais datu glabāšanas termiņš. Pēc minētā termiņa beigām attiecīgie dati parasti tiek dzēsti, kad mērķa izpildei tie vairs nav nepieciešami. 

16. Personas datu sniegšana kā obligāta vai līgumiska prasība; 

Prasība, kas vajadzīga līguma noslēgšanai; Datu subjekta pienākums sniegt personas datus; šādu datu nesniegšanas iespējamās sekas. 

Mēs precizējam, ka personas datu sniegšana daļēji tiek pieprasīta tiesību aktos (piemēram, nodokļu regulējumā un citos) vai arī var rasties līguma noteikumu rezultātā (piemēram, informācija par līgumpartneri). Dažkārt var būt nepieciešams noslēgt līgumu, ar ko datu subjekts sniedz mums savus personas datus, kuri mums pēc tam ir jāapstrādā. Datu subjektam ir pienākums sniegt mums savus personas datus, kad mēs parakstām ar šo datu subjektu līgumu. Personas datu nesniegšanas sekas šādā gadījumā būtu tādas, ka līgums ar datu subjektu nevarētu tikt noslēgts. Ja Jums ir pieprasījums, komentārs vai jautājums par šo Privātuma Politiku, lūdzu sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz e-pasta adresi: info@safrans.lv.


Sīkdatnes Mēs izmantojam savas tehniskās (likumiskās un nepieciešamās) un trešo pušu (google) statistikas sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par mūsu sīkdatņu politiku, lūdzam noklikšķināt uz pogas “Uzzināt vairāk”. Jūs varat piekrist visām sīkdatnēm, noklikšķinot uz pogas “Piekrītu” vai noraidīt, noklikšķinot uz pogas “Nepiekrītu”. Ja tīmekļa vietnes lietotājs noklikšķina uz pogas “Nepiekrītu”, tīmekļa vietnē saglabājas tehniskās sīkdatnes, kuras ir likumiskās un nepieciešamās, lai nodrošinātu tīmekļa vietnes darbību un kuru izmantošanai nav nepieciešams iegūt lietotāja piekrišanu.

Piekrītu Nepiekrītu Uzzināt vairāk